TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Nelonen Media Live Oy käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Sanoma Media Finland Oy / Nelonen Media Live
Y-tunnus: 1515901-4
Postiosoite: PL 80, 00089 Sanoma

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sinikka Långström
c/o Nelonen Media Live Oy
sinikka.langstrom(a)nelonenmedia.fi

3. Rekisterin nimi
Nelonen Media Liven markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Nelonen Media Live Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Nelonen Media Live Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• Nelonen Media Live Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Nelonen Media Live Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Nelonen Media Live Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa samaan konserniin kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Nelonen Media Live Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Nelonen Media Live Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Nelonen Media Live Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Oikeuksiesi käyttäminen
Sanoman palvelujen käyttäjillä on oikeus:

  • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. *)
  • Pyytää tietojen oikaisua, rajoitusta ja poistoa. *)
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia.
  • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
  • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, sekä saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
  • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
  • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: www.tietosuoja.fi.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Löydät yhteystiedot täältä.